För och nackdelar med enkäter

Som med det mesta finns det även här både för och nackdelar med enkäter respektive intervjuer. Det skiljer självklart från olika undersökningar. Man bör alltid kontrollera vilken typ som är mest lämpad för dit ändamål. Vi visar här under de för- respektive nackdelar som kan finnas i de olika metoderna, så kan ni  själva välja vad som är bäst för just er.

Fördelar med enkäter som undersökningsmetod

Om man jämför med traditionella intervjuer är enkäten både billigare och mindre tidskrävande. Detta gäller framför all då recipienterna är geografiskt utspridda samt många till antalet. Med en skriven enkät blir dessutom mer kostnadseffektiv ju fler frågor man för in i det.

Det är enkelt att analysera undersökningar. Det finns siffersammanställningar och statistikprogram tillgängliga till alla datorer för de flesta typer av enkäter.

Den stora massan känner väl igen en enkät och behöver väldigt sällan någon ingående förklaring i hur den besvaras. De flesta har vid något tillfälle även svarat på en enkät undersökning. Deltagandet brukar varken oroar eller upprör recipienten.

En enkät kan även minska risken för opartiskhet Frågorna är lika till alla som ombedes att svara, det finns inte heller någon mellanhand som kan misstolka svaren denne får från undersökningens recipienter. Inte heller intervjuarens egna tankar påverkar den svarande i något hänseende, inte heller miner eller ansiktsuttryck ger någon påverkan.

Att få en enkät uppfattas inte heller lika påträngande som om en person exempelvis ringer för att ställa frågor eller vill träffas för en intervju. När en recipient får undersökningen skickad till sig via e-post kan denne välja att svara på en tid då det själv passar denne, detta till skillnad från andra metoder då den svarande måste avstå tid från exempelvis sitt arbete.

Nackdelar med enkäter – och hur man kommer tillrätta med dem

Att skicka ut enkäter via mail kan medföra stora risker med dålig svarsfrekvens vilket är en stor nackdel. Detta är webbundersökningens största fiende då för dålig svarsfrekvens kan minska trovärdigheten i undersökningen avsevärt. Man bör också veta att svarsfrekvensen variera stort mellan olika typer utav  undersökningar, men att en välplanerad och bra designad undersökning ökar antalet svarande.

Ytterligare en utav nackdelarna med en enkät är att man inte kan gå djupare i ett svar då ett formulär är väldigt strikt och ett ganska trubbigt och nyanslöst instrument. Det är ett format som inte tillåter någon större flexibilitet för den som  svarar. Man går där även miste om olika vinklingar i svaret som man hade kunnat få fram vid en intervju då den svarande inte kan utveckla sina svar på något vis.

Att infoga ett kommentarsfält kan avhjälpa detta problem. Att göra så gör också att man ofta får fram viktig och insiktsfull information som annars hade gått förlorad.

Nära på nittio procent av all kommunikation sker via olika synintryck, såsom gester miner eller andra synbara ”ledtrådar” vilka man går miste om i ett enkät, detta kan ha olika inverkan beroende på vad man vill ha ut utav undersökningen. Vill man bara ha fram ren fakta bör det inte vara något problem, vill man däremot få fram information där nyansskillnader eller attityd är viktig kan svaren bli mindre exakta.

Vid en enkätundersökning kam man aldrig så noga veta om den man skickat till är densamme som svarat, exempelvis om man skickat till en chef på ett företag kan denne mycket väl vidarebefordrat detta till någon annan att svara på.

Slutligen – enkäter inte alltid är anpassade för alla personer. Exempelvis kan en person som saknar läsvana eller utbildning skrämmas utav den skriftliga enkäten, vissa känner även misstänksamhet mot skrivna formulär då de tror att svaren kommer att utnyttjas emot dem. Denna typ utav människor kommer att uteslutas i analysen utav ditt resultat.

Vi upprepar gärna vad vi sagt tidigare, en bra kontakt med era kunder underlättar för er att få förtroende och gör det även lättare att få dem att svara på en undersökning, tänk nu på att inte missbruka detta förtroende.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.