Hur man gör en marknadsundersökning del 1

Det låter kanske enkelt, men det första steget är alltid att precisera syftet med undersökningen. Vad vill jag veta och varför? Vilken metod är bäst att använda på just min målgrupp och frågeställning? Hur hanterar jag sedan information på rätt sätt? Hur utnyttjar jag resultatet maximalt?
Det är viktigt att precisera uppgiften för undersökningen, vad är det du verkligen vill ha svar på?
Exempelvis:
• Marknadsandelar
• Konkurrenter
• Var och när man handlar din produkt eller tjänst
• Hur uppfattas din webbplats
Sedan måste du avgränsa dig. Hur mycket tid kan svarspersonen förväntas lägga ner? Hur många ska ingå i undersökningen? Vilka resurser har vi tillgängliga, både vad gäller tid och kostnader?
Hur ska undersökningen gå till; Brevenkät, via nyhetsbrev, på webbplatsen eller via intervjuer? Vilka ska svara på undersökningen, hur ser vår målpopulation ut och hur når vi dem?
Digitala undersökningar ger högsta respons och är oftast mest kostnadseffektiva. För dig är det ett lätt och billigt sätt att nå din målgrupp, för respondenterna är det ett lätt och snabbt sätt att svara på. Det är även enkelt att skicka ut en påminnelse till dem som inte har svarat.
Ska du göra en explorativ undersökning? Det vill säga, en utforskande undersökning som används för att skaffa grundläggande kunskap om ett visst område.
Exempelvis om man vill:
• Starta upp en verksamhet
• Utveckla eller starta upp ett nytt affärsområde
• Lansera en ny produkt
I denna typ av undersökning bör man vända sig till ett fåtal individer, till exempel en grupp experter. Djupintervjuer eller gruppdiskussioner är två användbara tekniker.
Beskrivande undersökning används för att kartlägga fakta och sakförhållanden.
Exempelvis:
• Marknadens storlek
• Marknadsandelar
• Konsumtionsvanor
• Människors åsikter och värderingar
Oftast är undersökningens syfte analytiskt, kanske vill man göra en sambandsanalys eller pröva en uttalad hypotes. Exempelvis sambandet mellan marknadsandelar och geografisk närvaro och testa om skillnaden är ”statistiskt signifikant”.
Det finns även andra begrepp att känna till.
Kvalitativa undersökningar
Vilken bild har dina kunder av ditt företag? Vilka behov har dina kunder som du kan svara mot? Kvalitativa undersökningar talar direkt till din målgrupp och genomförs oftast via gruppdiskussioner eller djupintervjuer. Du kan få en detaljerad insikt i hur målgruppen förhåller sig till och resonerar kring ett visst område. Metoden används även för att tolka och analysera data som är svåra att uttrycka i sifferform, till exempel användbarhetstest på ett intranät eller en webbplats.
Kvantitativa undersökningar
Här tillfrågas en större mängd individer och resultatet kan lätt sammanställas i sifferform och statistik. Svaren blir inte lika nyanserade eller exakta som vid personliga intervjuer.
Förklarande undersökningar
Hur olika faktorer är kopplade till varandra, till exempel hur storleken på ett företag styr valet av en leverantör.
Skrivbordsundersökning/Sekundärdata
Bygger på data som redan finns, exempelvis webbstatistik.
I nästa nummer berättar vi om hur man ska utforma frågorna för att få till en så bra undersökning som möjligt.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.